Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de GROTE GEVELDESIGN WIN ACTIE (hierna genoemd: de “wedstrijd”), wordt georganiseerd door Geveldesign-Houtbouw BV (hierna genoemd: “Geveldesign”).

Artikel 1: Algemeen

 1. Deelname aan de wedstrijd is exclusief voorbehouden aan alle in België woonachtig natuurlijke personen die minstens achttien (18) jaar zijn.
 2. Personeelsleden van Geveldesign en van de betrokken promotieagentschappen zijn uitgesloten van deelname. Ook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen) kunnen niet deelnemen.
 3. Worden ook nog uitgesloten van deelname, alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op de verhoging van de winstkansen. Worden tenslotte eveneens uitgesloten van deelname, alle personen die een list of kunstgreep aanwenden, zoals onder meer het gebruik van een gespecialiseerd informaticaprogramma, of op eender welke onrechtmatige of frauduleuze manier deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen.
 4. Geveldesign kan, in de mate dat dit wettelijk is toegelaten, alle controles doen of laten doen die zij nodig acht om de hoedanigheid van de deelnemers en de naleving van deze voorwaarden te controleren. Niet-naleving door een deelnemer zal leiden tot de uitsluiting van zijn of haar deelname aan de wedstrijd.
 5. Deelname aan de wedstrijd is gratis. In geen geval kunnen deelnemers kosten terugvorderen.
 6. Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Het niet naleven van dit wedstrijdreglement en elke poging tot fraude worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 7. Bij onregelmatigheden zoals fouten die zich voordoen bij de webbouwer of bij Geveldesign zelf, beslist Geveldesign autonoom over de manier waarop deze worden gecorrigeerd en afgehandeld.
 8. De wedstrijd wordt aangekondigd via verschillende media en met communicatiemateriaal op social media: Facebook, Instagram, Youtube.

Artikel 2: Gegevens

 1. WIN BBQ/GIN PAKKET: De deelnemer moet vrienden taggen met wie hij dit pakket wil delen en op een originele manier schrijven waarom hij deze wil winnen.
  WIN GEVELBEKLEDING: De deelnemer moet de volgende gegevens invullen via de website (www.geveldesign.be/mega-win/): voornaam, familienaam, gsm-nummer, antwoord op schiftingsvraag, en een offerte aanvraag via geveldesign. Daarnaast moet de deelnemer ook de facebook pagina van Geveldesign liken. 
 2. Alle persoonsgegevens die Geveldesign verkrijgt in het kader van de wedstrijd zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van deze wedstrijd, voor de identificatie van de winnaars en het toesturen van de prijzen. 
 3. De deelnemers hebben het recht tot verificatie van hun gegevens en om onjuiste gegevens te laten verbeteren door de verzending van een e-mail via het contactformulier op de website of een brief te sturen naar het adres van de zetel van Geveldesign.
 4. Bij deelname aan de wedstrijd moet begrepen worden de gegevens, het deelnemingsformulier, de offerteaanvraag, het beeldmateriaal waarop de deelnemende winnaar is afgebeeld gebruikt kunnen worden voor alle doeleinden omtrent vormen van communicatie rond deze wedstrijd. 

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze Wedstrijd loopt van 01.08.2021 tot het bereik van 25.000 likes op de Facebook pagina van Geveldesign is bereikt. De Wedstrijd is dus van onbepaalde duur tot het aantal likes op de Facebook pagina bereikt wordt.
 2. WIN BBQ/GIN PAKKET: De deelnemer kan geldig deelnemen aan de wedstrijd door: 
  1. de facebook pagina Geveldesign te liken en zijn minstens 5 vrienden taggen waarmee hij dit pakket zou willen delen. 
  2. schrijven in de comment van het bericht van de wedstrijd waarom je wil winnen.
 3. WIN GEVELBEKLEDING: De deelnemer kan enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd door 
  1. de facebook pagina Geveldesign te liken en 
  2. Een volledige deelname invullen op https://www.geveldesign.be/mega-win/
 4. Er wordt slechts 1 deelname per adres gerekend. Dus eenzelfde deelnemer kan voor wel meerdere adressen deelnemen. Maar meerdere deelnemers per adres zal leiden tot een beperking van de eerste deelname voor dit adres. De andere deelnemingsformulieren zullen dan gediskwalificeerd worden. 
 5. Mensen die tijdens de wedstrijd hun offerte bevestigen maken natuurlijk ook kans op onze wedstrijd. Zij kunnen ook gewoon deelnemen door de vereiste stappen te volgen (Artikel 3.2 en 3.3)

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

WIN BBQ/GIN PAKKET:

 1. Indien de winnaar van 500 likes actie niet binnen de 21 dagen reageert op het bericht van Geveldesign, verliest deze zijn/haar rechten op de prijs.  De winnaar heeft in dergelijk geval ook geen recht op een andere prijs of enige andere vorm van vergoeding.
 2. Geveldesign kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet toekennen van de prijs indien de winnaar niet reageert of indien een verandering van profiel niet werd overgemaakt. 

WIN GEVELBEKLEDING: 

 1. Bij gebrek aan voldoende juiste antwoorden op de schiftingsvraag voor het toekennen van de winnaarsronde worden de winnaars bepaald op basis van het getal dat het dichtste bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag ligt, waarbij het dichtsbijgelegen getal dat hoger is dan het juiste antwoord voorrang heeft op het dichtsbijgelegen getal dat lager is dan het juiste antwoord. 
 2. Bij meer dan 10 juiste antwoorden op de schiftingsvraag voor het toekennen van de winnaarsronde zal de datum van de offerteaanvraag een rol spelen. De 10 offerteaanvragen die het vroegst zijn gebeurd zullen dan op hun beurt doorgaan naar de winnaarsronde. 
 3. De 10 deelnemers die het dichtsbijgelegen getal op de schiftingsvraag beantwoord hebben gaan door naar de laatste ronde van de wedstrijd. 
 4. Deze deelnemers zullen gecontacteerd worden door Geveldesign om een video te maken en zich daarbij voor te stellen . De deelnemer die het meeste likes op zijn video heeft na 30 dagen zal de winnaar worden van de GROTE GEVELDESIGN WIN ACTIE. Hij zal een gevelbekleding verkrijgen van Geveldesign op het ingevoerde adres. 
 5. Geveldesign kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet toekennen van de prijs indien de winnaar niet reageert of indien een verandering van profiel niet werd overgemaakt.
 6. Indien de deelnemers van de winnaarsronde niet binnen de 21 dagen reageren op het bericht van Geveldesign, verliest deze zijn/haar rechten op de deelname in de winnaarsronde. 
 7. Indien de grote winnaar niet binnen de 3 maanden reageert op het bericht van Geveldesign. Dan gaat de winnende prijs naar de runner up in deze wedstrijd. De winnaar heeft in dergelijk geval ook geen recht op een andere prijs of enige andere vorm van vergoeding. De runner up in deze wedstrijd is dan de deelnemer in de winnaarsronde met het 2de meest aantal likes op zijn video. 
 8. Onverminderd de rechten van Geveldesign zoals bepaald in artikel 2.5, zal over de uitslag van de Wedstrijd openbaar worden gecommuniceerd.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. WIN BBQ/GIN PAKKET: Elke 500 nieuwe likes op facebookpagina van geveldesign geeft geveldesign een bbq of gin pakket ter waarde van 150 euro (honderdvijftig euro)
  WIN GEVELBEKLEDING: 1x een gevelbekleding voor een huis/woning/appartement ter waarde van 10.000 euro (tienduizend euro) 
 2. De prijs is niet inruilbaar tegen zijn waarde in geld of andere voordelen in natura. De prijs is persoonsgebonden en kan niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Geveldesign kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
  1. Transmissies via het internet.
  2. Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.
  3. De gevolgen van virussen, bugs, en anomalieën.
  4. Om het even welke technische, hardware- en software gebreken.
 2. Geveldesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties die betrekking hebben op het verloop van de wedstrijd, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met Geveldesign.be. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de Geveldesign website en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Geveldesign kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Geveldesign behoudt zich het recht voor om na te gaan of de toepasselijke wet- en regelgeving en het wedstrijdreglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Niettemin is Geveldesign niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaar. Geveldesign en haar aangestelden zijn ten aanzien van de winnaar op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot de prijs, met inbegrip wat betreft de levering daarvan, hun staat, hun eigenschappen of de eventuele gevolgen, incidenten of ongevallen veroorzaakt door de plaatsing, het bezit of het gebruik ervan.
 3. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook in hoofde van Geveldesign.

 

Artikel 7: Rechten Geveldesign

 1. Geveldesign behoudt zich het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijs van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat overigens haar aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt.

 

Artikel 9: Contact

 1. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze wedstrijd of het wedstrijdreglement kunnen schriftelijk aan bovengenoemd adres worden verstuurd of kunnen aan Geveldesign worden meegedeeld via het contactformulier op de Geveldesign website: www.geveldesign.be.

 

Artikel 10: Diversen

 1. WIN BBQ/GIN PAKKET: Dit wedstrijdreglement wordt enkel ter beschikking gesteld op de online wedstrijdpagina van 01.08.2021 tot de 25.000 likes op de facebookpagina van Geveldesign bereikt zijn of tot Geveldesign deze acties stopzet.
  WIN GEVELBEKLEDING: Dit wedstrijdreglement wordt enkel ter beschikking gesteld op de online wedstrijdpagina van 01.08.2021 tot de 25.000 likes op de facebookpagina van Geveldesign bereikt zijn.
 2. Op deze wedstrijd zijn de Geveldesign gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing welke terug te vinden zijn op www.geveldesign.be.
 3. De wedstrijd, dit wedstrijdreglement en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Belgisch recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.