CITA-BUILDING BV

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1
Alle contracten die tot stand komen tussen CITA-BUILDING BV en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Enkel wanneer de zaakvoerder een goedkeuring geeft voor elke offerte is er sprake van een overeenkomst.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van CITA-BUILDING BV worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2
Alle contracten worden afgesloten op de zetel van CITA-BUILDING BV.

Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1
De door CITA-BUILDING BV gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend.

Offertes of prijsbestekken opgemaakt aan de hand van een meetstaat worden geverifieerd op de werf bij aanvang of tijdens de werken. Eventuele afwijkingen worden onmiddellijk verrekend in meer- of minprijs.

Onze offertes zijn steeds gebaseerd op VH (vermoedelijke hoeveelheid). Indien er tijdens de werken een grotere oppervlakte bewerkt dient te worden, worden deze extra kosten verrekend op de eindfactuur.

2.2
De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van aanvaarding door CITA-BUILDING BV van de door de klant ondertekende prijsofferte.

2.3
Op het einde van de werkzaamheden zal steeds een exacte opmeting van de werken worden gedaan. Aan de hand van deze opmeting wordt het saldo van de werken berekend.

Het door de klant te betalen saldo betreft de totale rekening van de werken, verminderd met eventuele betaalde voorschotten.

2.4
De geveloppervlaktes worden steeds bruto opgemeten (breedte x hoogte). Enkel raamoppervlaktes van meer dan 8m2 worden volledig in mindering gebracht.

CITA-BUILDING BV volgt de voorschriften en details van de leverancier en systeemhouder, wat betreft verwerking, plaatsing en detail uitvoering.

2.5
Op het moment dat de stelling wordt geplaatst, zal de vlakheid en pas van de te vernieuwen gevels, daken en/of raamopeningen worden gecontroleerd.

Een afwijking dient onmiddellijk te worden gemeld en noodzakelijke uitvullingen worden in overleg bepaald en verrekend in meer- of minprijs.

2.6
De in een offerte of prijsbestek vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Bijkomende werken zullen verrekend worden aan 55,00 EUR/uur excl. btw.

CITA-BUILDING BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan het te demonterende deel. Volgende zaken zijn niet voorzien tenzij expliciet vermeld in de offerte.

-Verwijderen en terugplaatsen van verlichting.

-Plaatsen van ventilatie roosters.

-Het verwijderen van deurbel en terugplaatsen.

-Huisnummer verwijderen en terugplaatsen

-Isolatiedikte aan de dagkanten wordt aangepast aan de dikte die mogelijk is aan de ramen tenzij het expliciet wordt vermeld in de offerte.

-Indien er zonnepanelen of een zonneboiler aanwezig is op een dak waar wij dienen te werken gelieve deze te laten verwijderen tenzij anders overeengekomen.

-Het verwijderen van rolluiken/zonnetenten/screens: gelieve deze te laten verwijderen en terugplaatsen in samenspraak met ons zodat wij de bevestigingsblokken kunnen plaatsen op de juiste plaats.

-Verlengen van gevelkraantje. (Water)

-Verwijderen van beplanting aan of tegen de gevel.

-Verwijderen van airco.

-Verwijderen van schouwen op het dak of tegen gevel INOX enz….

2.7
CITA-BUILDING BV heeft het recht de prijzen aan te passen ten gevolge van koerswijzigingen op de internationale markten.

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen.

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:
P = p x {a + c x (I/i)}
waarbij:
P = de nieuwe prijs
p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
a = het percentage van de prijs dat ongewijzigd blijft (lonen, diensten, materialen die niet in prijs stijgen)
c = het percentage van de gestegen materiaalkosten in de totale prijs
I = de nieuwe materiaalprijs
i = de oorspronkelijke materiaalprijs

Een voorbeeld : Een product kost 1.000 euro. De prijs van het product bestaat voor 30 % uit materiaalkosten die sterk zijn gestegen. De materiaalprijs is gestegen van 12 naar 30. De nieuwe prijs wordt dan : P = 1000 x (0,7 + 0,3 x (30/12)) = 1000 x (0,7 + 0,3 x 2,5 = 1000 x (0,7 + 0,75) = 1000 x 1,75 = 1.450,00

Artikel 3. Uitvoeringstermijnen

De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door CITA-BUILDING BV worden gewijzigd.

Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Verplichtingen van de klant bij aanvang van de werken

4.1
De klant dient tijdens de gehele duur van de werken te voorzien in:
– Water;
– Elektriciteit (220v/16amp);
– Permanente toegang tot de zekeringskast;
– Permanente toegang tot een toilet. Indien er geen toegang is, of er werd geen toilet voorzien, zal er door CITA-BUILDING BV één toilet worden voorzien op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend.
– Vrije toegang tot de werf, namelijk deze dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen op een 2 meter vrije zone over de lengte van de te bepleisteren gevels,
– Een plaats om materialen te stockeren;

4.2
Indien het noodzakelijk is dat CITA-BUILDING BV de eigendom van de buren betreedt, dient de klant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating met als bijlage een staat van bevinding van de te betreden eigendom te bekomen, en deze uiterlijk de dag voor de aanvang van de werken over te maken aan CITA-BUILDING BV .

4.3
De klant dient voor de aanvang van de werken de eventuele aan of op de gevel bevestigde verlichting, reclameborden, kabels, lampen, parlofoons, zonnewering, tenten,… verwijderen.

Indien de klant verzoekt dat CITA-BUILDINGBV overgaat tot verwijdering, kan CITA-BUILDING BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen. De verwijdering zal door CITA-BUILDING BV in regie gebeuren.

4.4
De klant dient voor de aanvang van de werken de plaatsing van een stelling of inname van de openbare weg aan te vragen. Deze bijkomende kosten zijn ten laste van de klant.

Indien CITA-BUILDING BV hiervoor het nodige dient te doen, wordt er 250,00 EUR excl. btw extra aangerekend, meer de kosten van de inname van de openbare weg.

Artikel 5. Verborgen gebreken

Indien tijdens de voorbereidende werken verborgen gebreken worden vastgesteld, maakt een eventuele herstelling ervan geen deel uit van de offerte.

Artikel 6. Schade veroorzaakt door derden

Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door CITA-BUILDING BV worden verrekend in meerwerk.

Artikel 7. Annulatie

Indien de aanvraag door CITA-BUILDINGBV of de klant wordt geannuleerd, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van de uitvoering waarin de werken zich bevinden. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit het reeds betaalde voorschot. In elk geval zal steeds een minimumbedrag van 50,00 EUR aangerekend worden.

Artikel 8. Factuurprijs en betaling

8.1
Bij bestelling dient de klant 35% van het totale bedrag te betalen. Pas bij de ontvangst van deze betaling, wordt de klant ingepland in de planning. Voor het aanbrengen van de eindafwerking/bij het leveren van de ramen betaalt de klant 50% van het totale bedrag. Na beëindiging van de werken zal het resterende berdag (15%) binnen 8 dagen na factuurdatul betaald worden.

8.2.
Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.

8.3
Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8.4
Bij niet betaling van de factuur behoudt CITA-BUILDING BV het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten, en aan een volgende werf te beginnen. Dit betekent dat pas na afwerking van deze laatste werf de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat.

Indien de stelling dient verwijderd te worden en achteraf opnieuw dient geplaatst te worden, gebeurt dit op kosten van de klant. Extra kosten voor de aanvraag van en het huren van een parking en trottoir zullen ten laste zijn van de klant.

8.5
De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg.

8.6
De betaling houdt in dat de gepresteerde werken conform de bestelling werden uitgevoerd, en geen gebreken vertonen.

Artikel 9. Overmacht

9.1
Indien CITA-BUILDING BV door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan CITA-BUILDING BV zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan CITA-BUILDING BV afhankelijk is.

9.3
Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Heeft CITA-BUILDING BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1
CITA-BUILDING BV zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz..

De schadebeperking is eveneens van toepassing op de werknemers en aangestelden van CITA-BUILDING BV

10.2
In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van CITA-BUILDING BV zich tot de factuurwaarde. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van CITA-BUILDING BV worden gevraagd.

10.3
Het bedrag van de schade kan in geen geval in mindering worden gebracht van de te betalen factuur.
De verzekeringsmaatschappij van CITA-BUILDING BV doet de verdere afhandeling.

10.4
Elke schadeclaim dient binnen 8 dagen per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan CITA-BUILDING BV.

10.5
Indien gewenst kan er door CITA-BUILDING BV een “verzekering tienjarige aansprakelijkheid” worden aangevraagd. Hiervoor wordt € 300 excl. btw per offerte aangerekend.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van CITA-BUILDING BV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen.

Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf levering.

Artikel 12. Klachten

Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest binnen 8 dagen na de beëindiging van de werkzaamheden per aangetekend schrijven over te maken aan CITA-BUILDING BV.

Artikel 13. Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen CITA-BUILDING BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan.

Artikel 16. Uitzonderlijke-clausule

16.1 Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign is louter verantwoordelijk is voor de commerciële en administratieve afhandeling van de dossiers, CITA-BUILDING BV is de enige die verantwoordelijk is voor de correcte en tijdige uitvoering van opdrachten en aldus de enige medecontractant van de bouwheer.

16.2 CITA-BUILDING BV of zijn zaakvoerders heeft steeds de eindbeslissing om het project al dan niet te aanvaarden.

Artikel 17. GDPR-clausule

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is Geveldesign-Raamdesign-Roofdesign, Lammerdries-Winkelstraat 14B 2250 Olen. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website https://www.geveldesign.be/privacy-policy/.